bootstrap templates


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  

За нас

Правила за ползване на ЦМБ

Mobirise

Страницата е в процес на актуализация


УТВЪРЖДАВАМ, 

                                Директор:    (д-р Л.Тачева)


1. Тези правила уреждат реда за ползването на Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София, и регламентират достъпа до предлаганите фондове и услуги. 

2. Библиотеката се ползва от: преподаватели, студенти, докторанти, специализанти, служители на МУ – София, и от външни потребители. 

3. Работното време на Библиотеката:  

3.1.  Понеделник – петък от 8 ч. до 19 ч.  
       Събота и неделя: неработни дни. 
3.2. Работното време подлежи на промяна.  

4. Регистрацията на читатели: 
4.1. Регистрация и пререгистрация се извършват на гише “Регистрация” и важат за една година. 
4.2. Необходими документи: 
      -  За студенти - заверена студентска книжка и лична карта; 
       -  За специализанти и докторанти - документ за специализация или докторантура и лична карта;  
       - За преподаватели и служители на МУ - София – служебна бележка за месторабота и лична карта; 
      - За външни потребители – лична карта.  
4.3. След регистрация читателите получават електронна читателска карта. Читателската карта е лична и не се преотстъпва. 
4.4. Издаването и пререгистрацията на читателската карта са безплатни. При загуба на картата се издава дубликат срещу заплащане, съгласно Таксите за услуги на ЦМБ. 
4.5. При напускане на МУ – София, преподаватели, служители и студенти, читатели на ЦМБ, трябва да се издължат към Библиотеката. Удостоверява се, както следва:  
           - За студенти от Медицински факултет на МУ: “Студентска заемна служба” издава служебна бележка; 
          - За преподаватели и служители на МУ - София – заверка на обходен лист от библиотекаря в научна читалня. 

5. Ред за ползване на ЦМБ:
5.1. Посещенията в Библиотеката стават срещу представяне на читателска карта на дежурния от гардероба. Читателят получава контролен лист, който при напускане връща заверен от дежурния библиотекар.  
5.2. Гардеробът е задължителен за ръчен багаж и връхни дрехи. 
5.3. Собствени книги или други издания се обявяват при влизане и читателят ги вписва в контролния лист. 

6. Задължения на читателите:  
6.1. При влизане в Библиотеката да показват читателската си карта. 
6.2. Да се осведомяват от дежурния библиотекар за правата и отговорностите, които поемат като читатели в библиотеката. 
6.3. Да оставят при дежурния библиотекар контролния лист. 
6.4. Да заявяват исканата литература чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки. 6.5. Да пазят ред и тишина в помещенията на Библиотеката.  
6.6. Да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не подчертават текста, да не правят бележки в полетата, да не късат страници. 
6.7. Да спазват реда на подредената на свободен достъп литература, както и приетата организация на обслужване в Библиотеката. 
6.8. Да използват компютрите само за учебни и научни цели. Не се разрешава промяна в конфигурацията на компютрите, добавяне и триене на програми. Не се разрешава включване на външни устройства /компютри, рутери и др./ към мрежата на ЦМБ. 
6.9. Да не влизат в книгохранилищата и в служебните помещения без разрешение. 
6.10. Не се разрешава внасяне на храна и напитки в библиотеката.  
6.11. Да преустановяват работа с библиотечните документи 15 мин преди края на работното време в читалните.  

7. Задължения на библиотечните служители: 
7.1. Да запознават читателите със задълженията и отговорностите, които поемат съгласно разпоредбите на този Правилник.  7.2. Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат на библиотеката - каталози и картотеки.  
7.3. Да предоставят пълна и точна информация за всички информационни ресурси в ЦМБ. 
7.4. Да изпълняват в срок и точно заявките. 
7.5. Да информират читателите своевременно за причините, когато дадена заявка не може да бъде изпълнена.  
7.6. Да се грижат за реда в читалните зали и за опазване на наличната техника. 
7.7. Да поддържат реда на книгите в хранилищата и на свободен достъп в читалните. 
7.8. Да спазват и прилагат нормите за професионално поведение от етичния кодекс на библиотекаря.  

8. Достъп до ресурсите на ЦМБ:  
8.1. Всички читатели имат право да ползват библиотечните фондове на ЦМБ.  
8.2. За да ползват изложените на свободен достъп фондове в читалните, читателите попълват за тях заемна бележка и трябва да ги върнат на съответното им място след ползване. 
8.3. Всеки читател има право да запазва библиотечни материали до пет тома за срок до пет дни. След изтичането на срока материалите се връщат на място. 
8.4. Външни потребители се обслужват само в читалнята за специалисти.  
8.5. Поръчки за литература от основния фонд се изпълняват за 15 мин до 3 броя.  
8.6. Приемането на поръчки приключва 60 мин преди края на работното време.  
8.7. За събота литература се заема от предни дни. Поръчки от хранилищата не се изпълняват.  
8.8. Чрез Междубиблиотечна заемна служба (МЗС) могат да се заявяват библиотечни документи от други библиотеки в страната и в чужбина. Това се урежда с Правилник за междубиблиотечно заемане и съгласно Таксите за услуги на ЦМБ.  
8.9. Да ползват компютрите за учебни и научни цели.  
8.10. Да ползват услугите на сектор Комплексно информационно обслужване (КИО).  

9. Заемане на библиотечни документи за дома:  
9.1. Преподаватели и служители на МУ – София, могат да заемат за дома до 3 заглавия за срок от 1 месец само от многоекземплярните фондове.  
9.2. Студенти само от Медицински факултет на МУ могат да заемат учебници и ръководства за една учебна година.  
9.3. Заетите за дома библиотечни документи се вписват в личния картон на всеки читател.  
9.4. Външни потребители, специализанти, докторанти и студенти от другите факултети на МУ не могат да заемат библиотечни документи за дома. Те ползват ресурсите на ЦМБ само в читалните. 9.5. Презаписването на вече заети материали става на място и само ако същите не се търсят в момента от друг читател.  
9.6. Не могат да се заемат за дома книги от подръчните фондове в читалните, периодични издания, справочници, атласи, дисертации, както депозитни и едноекземплярни документи.  

10. Използване на копирни услуги:  10.1. Всички читатели ползват копирни услуги или принтиране след заплащане на услугата съгласно Таксите за услуги на ЦМБ. 
10.2. Копират се само библиотечни документи от фонда на ЦМБ при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и по преценка на библиотечния специалист, с оглед опазване на фондовете в ЦМБ.  
10.3. Библиотечните документи за копиране се изнасят от читалнята, с разрешение на дежурния библиотекар, като това се отбелязва в заемната бележка.  
10.4. Не се копират дисертации и цели издания.  
10.5. Копирната служба изпълнява поръчките по реда на приемането им. Срока за ипълнение на поръчките е според натовареността на копирната служба. 

11. Нарушения и неустойки:  
11.1. При загуба на библиотечен документ читателят е длъжен да го замени с аналогичен екземпляр или с друго равностойно по съдържание и цена ново заглавие. 
11.2. При умишлено увреждане на библиотечени документи и техника , читателят се наказва с лишаване от правото да ползва Библиотеката, както и да възстанови щетите.  
11.3. За кражба на библиотечни документи и техника се търси наказателна и гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.  
11.4. Отнема се читателската карта и възможността за достъп на лица,              - които нарушават този Правилник и нормите, наложени в Централна медицинска библиотека; 
      - които показват неподходящо или неуважително поведение към останалите читатели и персонала на Библиотеката;  
      - които изнасят или увреждат библиотечни документи и техника;          - които не спазват срока за връщане на заетите библиотечни документи;  
     - които не пазят библиотечното имущество.  

12. Преходни и заключителни разпоредби:  
1. Настоящият правилник е съобразен с нормативните документи за библиотеките в България, засягащи опазването на библиотечните фондове и обслужването на читателите.  
2. Нерешените въпроси в този правилник се регламентират с допълнителни наредби и правилници.  
3. Директорът на ЦМБ може да спре със заповед определени дейности за определен срок или заемането на библиотечни документи при инвентаризация на фонда, при ремонт или други мероприятия. 

Този правилник влиза в сила от м. март, 2016 г.